Projekty Unijne w Instytucie Fizyki

Otwarte Warsztaty Komputerowe

Główny cel warsztatów komputerowych jest niezmienny od początku ich istnienia- nauka programowania w sposób użyteczny i praktyczny, a przy tym sprawiający wiele radości. Dodatkowo, ważnym założeniem Otwartych Warsztatów Komputerowych jest to, aby ich uczestnicy uczyli się programować w językach programowania (Java, C++, C, Php, Python) , które dają duże szanse znalezienia pracy i dalszego samorozwoju (http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html)

Otwarte Warsztaty Komputerowe składają się z trzech zasadniczych części – laboratoriów komputerowych zorganizowanych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby Projektu oraz dyżurów pełnionych w salach komputerowych Szkół Partnerskich Projektu. Dzięki takiej organizacji warsztaty komputerowe pozwalają z jednej strony zaspokoić potrzeby wybitnie uzdolnionych uczniów na wyzwania inspirujące ich do dalszego rozwoju i samodzielnej pracy (praca nad projektami, nadzór na forami dyskusyjnymi, prowadzenie stron internetowych projektów, rozwój swoich własnych projektów), z drugiej strony, w grupie uczniów rozpoczynających naukę programowania (grupy podstawowe) zniwelować zniechęcenie do nauki wynikające ze zbyt dużego zróżnicowania poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

Strona Projektu
Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności Ekofizyka na kierunku Fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim

Prognozując rozwój gospodarczy kraju na najbliższe 10 - 15 lat przy założeniu, iż Polska gospodarka będzie się nadal rozwijać spójnie z trendami światowymi w sposób jednoznaczny należy stwierdzić, że największe zmiany zajdą w sektorze gospodarki opartej na wiedzy. W tym sektorze powinno pracować dwa razy więcej osób niż obecnie, czyli 3 mln wysokiej klasy fachowców. Kluczowe znaczenie dla gospodarki mogą odegrać absolwenci kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, którzy wśród osób kończących studia stanowią niski odsetek. Z sondaży TNS OBOP wykonanych na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, iż w Polsce na 1000 mieszkańców mamy jedynie 11,1 absolwentów kierunków przyrodniczych i technicznych, podczas gdy w Unii Europejskiej, która i tak skarży się na brak inżynierów, jest to średnio 12,9. Spośród wymienionych kierunków studiów, jak wynika z przeprowadzonych badań i analiz prof. A. Karpińskiego, popyt na nowych specjalistów w ochronie środowiska szacuje się na ok. 350 tys. osób. Z kolei ostatnie doniesienia o globalnym ociepleniu klimatu wymagają nowego, otwartego podejścia do ekologii. Wśród zawodów przyszłości znajdują się te, które są kombinacją kilku dziedzin wiedzy i profesji w jednej. Przeprowadzona analiza aktualnej sytuacji wymaga szybkich zmian w systemie edukacji na poziomie wyższym na drodze jego dostosowania do przedstawionego wyżej popytu i przyszłych światowych trendów.

Rozwój gospodarczy kraju, perspektywa zdobycia ciekawego i przyszłościowego zawodu i następnie otrzymania atrakcyjnej pracy – w wymienionych sektorach gospodarki – wymusza konieczność dostosowania programów i oferty edukacyjnej uczelni na kierunku fizyka. Dla zwiększenia konkurencyjności tak trudnego kierunku nauczania, jakim jest fizyka, niezbędne jest wzbogacenie oferty edukacyjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (IF UZ). Można to osiągnąć poprzez otwieranie nowych specjalności, które byłyby bardziej przystosowane do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych w Polsce, wzmocnienie potencjału dydaktycznego na drodze doszkolenia pracowników IF oraz doposażenia specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych. Działania te powinno przyciągnąć na studia fizyczne prowadzone w Instytucie Fizyki dodatkową liczbę studentów.

Strona Projektu