A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że dr hab. Cao Long Van, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał 3 marca 2020 z rąk Ministra Nauki i Technologii Wietnamu medal za wkład w rozwój nauki i technologii Wietnamu.
Podczas uroczystej ceremonii wręczania medalu na Uniwersytecie Vinh uczestniczyli, między innymi, prof. dr Dinh Xuan Khoa, Rektor Uniwersytetu w Vinh, były doktorant prof. Cao Long Van z lat 90’ ubiegłego wieku, prof. dr Nguyen Huy Bang, Prorektor Uniwersytetu w Vinh, skierowany przez prof. Cao Long Van na studia doktoranckie w Polsce (w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk) na początku tego wieku, dr Tran Ba Tien, kolejny Prorektor Uniwersytetu w Vinh, kierownicy odpowiednich działów Uczelni, przedstawiciele Instytutu Pedagogiki Nauk Przyrodniczych, pracownicy i wykładowcy różnych pokoleń uczniów – „potomków naukowych” prof. Cao Long Van specjalizujących się w Optyce na Uniwersytecie w Vinh.

Warto zacytować, co podczas ceremonii powiedział prof. dr. Dinh Xuan Khoa. „Prof. dr hab. Cao Long Van ma również wiele istotnych zasług na polu rozwoju badań naukowych oraz edukacji na Uniwersytecie w Vinh w ciągu ostatnich ponad trzydziestu lat. W szczególności prof. dr hab. Cao Long Van spędził dużo czasu pomagając wykładowcom i studentom Uniwersytetu w realizacji projektów badawczych, w tym zaprosił ponad 30 znanych naukowców z całego świata, aby mogli bezpośrednio prowadzić wykłady dla kadry dydaktycznej i studentów Uniwersytetu Vinh. Bardzo ważny był jego wkład przy pozyskiwaniu licznych stypendiów dla pracowników naukowych wydziałów i studentów uniwersytetu podczas ich studiów, zapoczątkował, a następnie wspierał współpracę w ramach badań naukowych, a także wymianę studiów z uczelniami, organizacjami naukowymi w Polsce w dziedzinie fizyki. Prof. Cao Long Van zapoczątkował także wiele nowych kierunków badawczych na Uniwersytecie Vinh, m. in. utworzył dwie silne grupy badawcze zajmujące się światłowodami fotonicznymi oraz zjawiskami rezonansu atomowego, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i doświadczalnej. W 2018 r. prof. Cao Long Van otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Vinh, pierwszy tytuł tego typu w całej historii tej Uczelni”.
Serdecznie gratulujemy!

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Kraków, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w fizyce statystycznej oraz w pokrewnych działach fizyki, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów

14 listopada 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 211 młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, którym przyznał stypendium. Stypendia ministra zostały przyznane osobom, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. były doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadały stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.
Wśród wyróżnionych młodych naukowców znalazł się dr Wojciech Szumiński z Instytutu Fizyki w dyscyplinie nauki fizyczne.

Dr Wojciech Szumiński jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Obecnie pracuje w Instytucie Fizyki UZ na stanowisku adiunkta. Tematyka badań dra W. Szumińskiego należy do teorii układów dynamicznych, a dokładniej dotyczy całkowalności układów równań różniczkowych. Całkowalność oznacza posiadanie przez układ odpowiedniej liczby praw zachowania (całek pierwszych) gwarantujących, że dynamika jest regularna. Przedmiotem jego wyróżnionej pracy doktorskiej oraz autorskiego projektu PRELUDIUM 11 (NCN) jest opracowywanie efektywnych, algorytmicznych narzędzi do analizy całkowalności układów równań różniczkowych, w szczególności układów hamiltonowskich w przestrzeniach zakrzywionych.

Dr W. Szumiński w szczególności łączy warunki koniecznie całkowalności, uzyskane z analizy różniczkowej grupy Galois równań wariacyjnych, z metodą bezpośredniego poszukiwania całek pierwszych.

Tak skonstruowane podejście (jak tłumaczy dr W. Szumiński) można wykorzystać nie tylko dla układów hamiltonowskich, pojawiających się głównie w fizyce i astronomii, lecz również dla dowolnych układów równań różniczkowych zwyczajnych – w tym, także dyssypatywnych z dziwnymi atraktorami. W zeszłorocznej publikacji (Nonlinear Dynam., wol. 94(1), str. 443--459, 2018) dr W. Szumiński przedstawił połączenie różniczkowej teorii Galois i metody bezpośredniej do efektywnych poszukiwań całek pierwszych dla układów równań różniczkowych pojawiających się w finansach i ekonomii – co jest dużą innowacją. Wrażliwość modeli wzrostu gospodarczego na warunki początkowe uniemożliwia przewidywanie skutków decyzji ekonomicznych w długim okresie czasu. Dlatego, od wielu lat podejmowane są próby opracowania algorytmów i odkrycia powiązań między poszczególnymi zmiennymi i wartościami parametrów, dla których rozważany model finansowy/ekonomiczny cechuje regularność i przewidywalność.

Podejście stosowane przez dr W. Szumińskiego pokazuje, iż możliwym jest efektywne wykorzystanie różniczkowej teorii Galois i metody bezpośredniej do badań całkowalności modeli procesów gospodarczych, dla których obecność parametrów jest typowa. Tym samym, możliwość odkrycia powiązań między poszczególnymi zmiennymi i wartościami parametrów, dla których rozważanych model cechuje regularność i przewidywalność -- staje się bliższa niż kiedykolwiek.

Dr W. Szumiński jest autorem i współautorem 11 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach takich jak Nonlinear Dynamics, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, Applied Mathematics Letters oraz rozdziałów w trzech monografiach naukowych. Swoje wyniki prezentował w formie referatów na 20 konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą. Dr. Szumiński realizuje swój autorski projekt PRELUDIUM 11, finansowany w ramach Narodowego Centrum Nauki, jak również był wykonawcą w trzech międzynarodowych projektach badawczych: ASTRONET II, MAESTRO I i OPUS V.

Ponadto, dr W. Szumiński odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach naukowych.

lubinski1Fundacja im. Kazimierza Bartla przyznała tegoroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki dr hab. Piotrowi Lubińskiemu, prof. UZ. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, w ramach Święta Nauk Ścisłych im. Prof. Antoniego Hoborskiego.

Fundacja im. Prof. Kazimierza Bartla, powstała w roku 2008, zajmuje się wsparciem finansowym dzieci, młodzieży i studentów poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych oraz bazy materiałowej dla szkół. Patron fundacji, Prof. Kazimierz Bartel, był wybitnym matematykiem i kilkakrotnym premierem w okresie II RP. Nagroda im. K. Bartla przyznawana jest od roku 2016, naprzemiennie w dziedzinie matematyki, fizyki i chemii, samodzielnemu naukowcowi, który odnosi w skali międzynarodowej sukcesy w badaniach w zakresie dyscyplin będących w polu zainteresowania patrona nagrody.

Badania prowadzone przez dr hab. Piotr Lubińskiego dotyczą astrofizyki obiektów zwartych, przede wszystkim czarnych dziur. Prowadzone są we współpracy z naukowcami z Polski i zagranicy i opierają się głównie na analizie promieniowania rentgenowskiego i gamma emitowanego przez układy z czarnymi dziurami. Dzięki tym badaniom udało się pogłębić wiedzę na temat obszaru plazmy w pobliżu czarnych dziur. Astrofizyka jest drugim polem działania dr hab. Piotra Lubińskiego, który do czasu uzyskania doktoratu zajmował się fizyką jądrową, pracując na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach badań prowadzonych z użyciem wiązki antyprotonów w europejskim centrum CERN odkryto tzw. halo neutronowe wokół ciężkich jąder atomowych.

 
 

FNPlogoMiło nam Państwa poinformować, że jednym z tegorocznych laureatów Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest dr Krzysztof Dudek, pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Głównym celem programu START jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych z wszystkich dziedzin naukowych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów.

W tym roku Fundacja wyłoniła 100 laureatów spośród 899 kandydatów. Wysokość rocznego stypendium przyznanego każdemu z laureatów wynosi 28 tys. zł. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Tematyka badawcza dr Krzysztofa Dudka dotyczy przede wszystkim metamateriałów mechanicznych oraz sposobów ich zastosowania w różnych gałęziach fizyki stosowanej i inżynierii. W swoich pracach laureat stara się pokazać różne sposoby użycia tego typu struktur między innymi w celu zaprojektowania materiałów o nietypowych właściwościach mechanicznych, kontroli ruchu obrotowego obiektów takich jak satelity czy turbiny wiatrowe, zaprojektowania nowoczesnych urządzeń ochronnych, opracowania modeli teoretycznych które mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu lodówek magnetycznych i wielu innych. Jego prace zostały opublikowane w licznych czasopismach recenzowanych w tym między innymi w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.
Pełna lista laureatów tegorocznego stypendium jak i informacje ogólne są dostępne na stronie Fundacji pod linkami
https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-programu-start-2019/
https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2019/