A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo19 0
W dniach 14-17.10.2019 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja 12th Workshop on Current Problems in Physics 2019 (WCPP'19)
(http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp19/)

mnisw plCelem pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu. Z tego tytułu, w ramach grupy nauk ścisłych i inżynierskich, projekt LABORATORIUM INŻYNIERII BADAŃ MATERIAŁOWYCH, będący efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym, otrzyma w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości około 12 mln złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt badawczy). Kierownikiem projektu jest dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii, a osobą odpowiedzialną w projekcie z ramienia Wydziału Mechanicznego jest dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ.

Projekt zakłada utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowe) oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych. Projekt ma posłużyć do zwiększenia potencjału badawczego obecnych grup badawczych, dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, wypracowania metod wzrostu innowacyjności, większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania i spowodować wychowanie młodej kadry badawczej potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

 
 

d007Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz kolega prof. dr hab. Wiesław Leoński został wybrany do Zarządu Sekcji Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego na kadencję 2018-2021. Celem Sekcji jest rozwój wzajemnych kontaktów, poszerzenie współpracy z członkami innych organizacji optycznych, optoelektronicznych i fotonicznych oraz z przedsiębiorstwami optycznymi działającymi na polskim i europejskim rynku, a także reprezentacja polskiego środowiska optycznego w kraju i za granicą. Sekcja Optyki PTF jest Stowarzyszeniem związanym z Europejskim Towarzystwem Optycznym.

 
 

leonski 0Każdego roku edytorzy wszystkich sekcji czasopisma The European Physical Journal (EPJ), wydawanych przez wydawnictwo Springer, wybierają spośród pełnego grona recenzentów grupę osób szczególnie wyróżniających się. Wybór ten jest oparty na podstawie analizy fachowości, terminowości i wkładu pracy poszczególnych recenzentów.
EPJ powstało jako efekt połączenia czasopism: Zeitschrift für Physik, Anales de Fisica, Fizika A, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica, Czechoslovak Journal of Physics, oraz Acta Physica Hungarica i stanowi ich kontynuację. Obecnie należy do grupy wiodących europejskich czasopism fizycznych indeksowanych w najważniejszych bazach danych, takich jak Web of Science, Scopus i innych. W komitecie naukowym EPJ reprezentowanych jest 25 europejskich krajowych towarzystw fizycznych.
W mijającym roku do wyróżnionej grupy recenzentów dołączył prof. dr hab. Wiesław Leoński z Instytutu Fizyki UZ, który został nagrodzony tytułem Distinguished Referee za rok 2017. W naszej Uczelni kieruje on utworzonym z własnej inicjatywy Zakładem Optyki i Inżynierii Kwantowej.

xximinisymp

The Workshop on Current Problems in Physics organizowany wspólnie przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydział Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego w tym roku doczekał się małego jubileuszu. Spotkanie, które odbyło się na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ w dniach od 16. do 19. października było już dziesiątym z kolei, a zgromadziło ono około 30 uczestników z Polski, Ukrainy oraz Czech.
Zwyczajowo tematyka spotkań obejmuje szeroki zakres zagadnień i problemów, od fizyki po astronomię, zarówno w dziedzinie teoretycznej, jak i eksperymentalnej. W tym roku, za sprawą Dyrektora WCPP'17 dr hab. Marii Przybylskiej, prof. UZ może silniejszy niż zwykle akcent został położony na fizykę matematyczną, czego wyrazem była m.in. obecność prof. Pavla Exnera – aktualnego prezesa Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Jednak sesje poświęcone fizyce kwantowej (w tym optyce kwantowej), nanotechnologiom, spektroskopii, czy astrofizyce i kosmologii również zostały mocno obsadzone. Konferencja stanowiła doskonałą sposobność do prezentacji wyników badań oraz wymiany poglądów. Spotkanie było szczególnie istotne dla młodszych uczestników oferując możliwość zapoznania się z osobami zajmującymi się podobną tematyką w innych ośrodkach.
Organizatorzy konferencji składają także tą drogą serdeczne podziękowania za pomoc finansową, zarówno JM Rektorowi UZ prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, jak i Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze.
Do zobaczenia za rok, tym razem we Lwowie.